Sermeq puljen – fordi kultur skaber fornyelseKulturelle institutioner, foreninger og grupper af personer såvel som enkeltpersoner kan søge om tilskud.

Institutioner, der allerede modtager offentlige tilskud, skal redegøre for hvordan aktiviteten rækker udover den ordinære drift.

Sermeq puljens midler skal bidrage til, at der skabes nye eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, private erhvervsliv og kommunens borgere.

Der kan ydes tilskud til offentlige kulturelle aktiviteter for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq, samt kommunens gæster.

Kulturaktiviteten skal foregå i Kommuneqarfik Sermersooq og der skal være offentlig adgang til aktiviteten.

Ved prioriteringen af puljens midler har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal lægges vægt på aktiviteter, der:

• Bakker op om Kommunens kulturpolitik, hovedstadsstrategi samt samarbejdsaftalen

• Udvikler grønlandsk samtidskunst

• Bygger bro mellem kommunens mange bosteder

• Inddrager flere parter i nye samarbejdsformer der støtter det brede kulturliv

• Giver let adgang til at borgerne kan møde kunst og kultur i hverdagen

• Fremmer børn og unges møde med kunst og kultur

• Foregår i offentlige rum

• Kan påvise medfinansiering i et større omfang

Sermeq Puljen har to ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober. Vi kan desværre ikke gøre undtagelser på ansøgningsfrister.

Ansøgningen består af et ansøgningsskema der findes i bunden af siden. Det er ansøgerens ansvar at sørge for, at ansøgningen indeholder alle de relevante oplysninger samt følgende bilag:

• Omfattende projektbeskrivelse

• Kopi af projektets budget

• Kommunikationsplan, der viser hvordan projektet/aktiviteten når ud til offentligheden OBS: Det er en forudsætning for tilskud, at der af PR-materiale tydeligt fremgår, at der er ydet økonomisk tilskud fra Sermeq puljen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Puljemidlerne beløber sig på 2,5 mio. kr. om året. Der agtes efter at denne sum bliver lige fordelt på de to ansøgningsrunder.

Sermeq puljens ansøgninger bliver behandlet af Rådet til Kulturfremme. Der skal være mindst fire medlemmer af Rådet til Kulturfremme tilstede for at Rådet er beslutningsdygtig.

Såfremt der er inhabilitetssager skal ansøgninger igennem en yderlige beslutningsproces, hvor princippet om beslutningsdygtighed fortsat er gældende.

Du skal regne med, at der går mindst 5 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet.

Sermeq Puljen har to ansøgningsfrister om året: 1. marts og 1. oktober. Vi kan desværre ikke gøre undtagelser på ansøgningsfrister.

• aktiviteter der er gennemført inden fremsendelse af ansøgningen

• studierejse

• udgivelse af bøger, kataloger og andre skriftlige publikationer

• møde, og foredragsvirksomhed

• etableringsudgifter

• repræsentative udgifter som f.eks. fortæring, drikkevarer og lignende

Senest 2 måneder efter afholdelsen af arrangementer, der har modtaget tilskud skal der indsendes en rapport, der indeholder antal besøgende/tilhørere samt regnskab. Midlerne kan helt eller delvis kræves tilbage, hvis:

• du får overskud eller

• du ikke anvender pengene til formålet eller projektet overskrider den angivne tidshorisont

Har du modtaget tilskud over 150.000 skal der anvendes registreret revisor.

Kan findes her. Skemaet udfyldes og sendes som brev til Kommuneqarfik Sermersooq eller pr. e-mail til kultur@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?